BDAR

STEAM Privatumo taisyklės

Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos naudojantis interneto svetaine https://steamlt.lt bei STEAM informacine sistema https://sistema.steamlt.lt  (toliau – STEAM IS) registruotiems vartotojams. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Privatumo politika


2022-08-12
Versija v1.0

„SISTEMA.STEAMLT.LT“ SISTEMOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

Šios naudojimosi taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta sistema. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta sistema, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi sistema sistema.steamlt.lt (toliau – Sistema) sąlygas bei šalių tarpusavio teises ir pareigas.

1.2. Sistema yra valdoma, administruojama ir kontroliuojama Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Valdytojas), juridinio asmens kodas 302848387, buveinės adresas Žirmūnų g. 1B, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100007095119. Duomenys apie Valdytoją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas - valstybės įmonė Registrų centras.

1.3. Sistemos tikslas - palengvinti STEAM centruose teikiamų paslaugų planavimą ir valdymą, padidinti laboratorijų užimtumo ir veiklų vykdymo skaidrumą bei pagerinti mokslinių tyrimų mokinių švietimo srityje kokybę.

1.4. Šiose Taisyklėse:

(a) Vartotojas reiškia fizinį asmenį, besinaudojantį Sistema;

(b) Naudojimasis Sistema yra suprantamas bei aiškinamas plečiamai ir reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Vartotojui prisijungus prie Sistemos elektroninių ryšių priemonėmis.

(c) Paslaugos reiškia paslaugas, kurios tampa prieinamos Vartotojui užsiregistravus Sistemoje ir prisijungus prie Sistemos savitarnos sistemos. Savitarnos sistema – tai Valdytojo valdoma sistema, kurioje prisiregistravęs ir prisijungęs Vartotojas gali atlikti veiksmus.

(d) Turinys reiškia Taisykles ir kitą informaciją (tekstinę ir vaizdinę), patalpintą Sistemoje.

1.5. Naudojimasis Sistema yra nemokamas, nebent nurodoma kitaip. Jeigu teikiama Paslauga yra mokama, apie tai Vartotojai atskirai informuojami Sistemoje.

1.6. Vartotojui ir Valdytojui pasirašius atskirą susitarimą dėl visų ar dalies Paslaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja tokiam susitarimui ar toks susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.

1.7. Vartotojai naudodamiesi Sistema besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Taisyklėse ir privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Sistema ir (ar) jos Paslaugomis.

2. VARTOTOJŲ REGISTRACIJA

2.1. Vartotojui visapusiškai naudotis arba turėti galimybę naudotis Sistema, Paslaugomis galima tik atlikus registracijos procedūrą.

2.2. Registruotis Sistemoje gali;

(a) bendrojo ugdymo mokytojai;

(b) STEAM centrų darbuotojai.

2.3. Registracijos procedūra atliekama prisijungus prie Sistemos elektroninių ryšių priemonėmis ir užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius bei susipažinus su Taisyklėmis ir Privatumo politika (naudotojas, atsidaręs registracijos formą, turi suvesti el. paštą, slaptažodį, patvirtinti slaptažodį, susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis, taip pat suvesti nurodomus asmens duomenis).

2.2. Aktyvuodamas registraciją, Vartotojas patvirtina, kad:

(a) jis įdėmiai perskaitė šias Taisykles ir Privatumo politiką, jas suprato ir jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

(b) jo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis;

(c) jis yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

2.3. Užsiregistravusiam Vartotojui sukuriama viena individuali profilio paskyra, per kurią jis gali naudotis Sistemos Paslaugomis:

(a) bendrojo ugdymo mokytojas, be kita ko, gali matyti rezervacijų kalendorių su veiklomis, filtruoti veiklas pagal miestą, ugdymo sritį, klasę, konfiguruoti kalendorių pagal mėnesį, savaitę, metus, registruoti mokinius į pasirinktas veiklas užpildant registracijos formą, registruotis į pedagogų kvalifikacijos kursus, jų sąrašą filtruoti, atlikti konkrečią paiešką, koreguoti savo profilio duomenis, matyti savo registracijas, pildyti apklausų formas;

(b) STEAM centrų darbuotojas, be kita ko, gali komunikuoti su kitais STEAM centrų darbuotojais, naudojant vidinį komunikacijos įrankį, kurti, koreguoti ir paskelbti naujas veiklas veiklų kalendoriuje, parsisiųsti ir įkelti metodinę medžiagą, susipažinti su STEAM centrų veiklų organizavimo modeliu, per greitas nuorodas pasiekti savo STEAM centro MS Sharepoint ir MS Teams grupes.

2.4. Draudžiama registruotis, naudojantis svetimais duomenimis, taip pat draudžiama naudotis svetima paskyra. Nepaisančiam šių reikalavimų Vartotojui, Valdytojas turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Sistema ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad Vartotojas tokiais savo veiksmais padarė ar galėjo padaryti žalą Valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Valdytojas turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.5. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Sistemoje, šiems duomenims pasikeitus. To nepadarius, Valdytojas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, kad Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Valdytojas neatsako už nuostolius, atsiradusius Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus.

2.6. Vartotojas yra atsakingas už jo registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Sistemoje atliekami prisijungus su Vartotojo duomenimis. Vartotojas privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo duomenis (tame tarpe slaptažodį) nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Sistema ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais.

2.7. Jei Sistema naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Vartotojo duomenimis, Valdytojas šį asmenį laiko Vartotoju ir Vartotojui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė, nebent prisijungimo duomenys tretiesiems asmenims tapo žinomi dėl Valdytojo kaltės.

2.8. Vartotojas sutinka, kad Valdytojas tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo ir Privatumo politikoje nustatytais tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros, statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyti Privatumo politikoje.

3. BENDROVĖS IR VARTOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS

3.1. Valdytojas turi teisę bet kada nepranešęs Vartotojui:

(a) keisti Sistemos turinį, teikiamas Paslaugas ar jų dalį, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas;

(b) neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Sistemą ir (ar) naudotis Paslaugomis ar jų dalimi;

(c) vienašališkai ir savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius, Taisyklių ir (ar) teisės aktų reikalavimų neatitinkančius duomenis, Valdytojas turi teisę nedelsdamas ir nepranešdamas Vartotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;

(d) profilaktinių ir (ar) techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Sistemos ir (ar) Paslaugų neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai gali būti informuoti bendru pranešimu, skelbiamu Sistemoje;

(e) visiškai nutraukti Sistemos veiklą.

3.2. Valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Sistema, įskaitant bet neapsiribojant tokio Vartotojo pateiktos informacijos pakeitimą, naikinimą, Vartotojo prisijungimo duomenų panaikinimą ir uždraudimą Vartotojui iš naujo registruotis, konkretaus IP adreso blokavimą, jei:

(a) Vartotojas pažeidžia Taisykles;

(b) to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

(c) tai yra reikalinga, siekiant apginti Valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

(d) kitais Taisyklėse nustatytais atvejais.

3.3. Valdytojas turi teisę tirti bet jokius Taisyklių pažeidimus, stebėti Vartotojo veiksmus naudojantis Sistema. Valdytojas gali be atskiro pranešimo pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

3.4. Naudodamasis Sistema ir (ar) teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

(a) griežtai laikytis šių Taisyklių ir Privatumo politikoje nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

(b) nepažeisti Valdytojo ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

(c) neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

(d) naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

(e) neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Sistemos darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Sistemai ar Paslaugų teikimo procesui;

(f) paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

(g) nedelsiant informuoti Valdytoją, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

3.5. Naudojantis Sistema Vartotojui draudžiama:

(a) atlikti veiksmus, sukeliančius ar galinčius sukelti pavojų Sistemos tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ir (ar) ribojančius Valdytojo galimybę tinkamai teikti paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Sistema;

(b) naudoti Sistemą nepageidaujamos informacijos, įskaitant tačiau neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui, laikymui ir pan.

(d) trukdyti įprastai kitų Vartotojų, kurie naudojasi Sistema, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Vartotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis turiniu;

(f) apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Valdytojo atstovais ar darbuotojais ar kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

(g) rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Vartotojų duomenis arba duomenis apie Sistemos Vartotojų veiksmus.

3.6. Vartotojui pažeidus Taisykles, Valdytojas turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Sistemoje.

3.7. Vartotojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais Sistemoje prieinamais būdais bendrauti su kitais Vartotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Sistemoje pateikiamą turinį bei prieinamas Paslaugas. Vartotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis, nepažeis Valdytojo ar trečiųjų asmenių teisių, įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų.

3.8. Vartotojas pats, o ne Valdytojas, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Vartotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Sistema ir (ar) Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Vartotojas ar kiti tretieji asmenys Sistemoje patalpina įžeidžiančią, siekiančią pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę, melagingą informaciją, taip pat informaciją, kurioje patalpinti nevieši asmens duomenys, Sistema pasilieka teisę tokią informaciją ir (ar) komentarą, ir (ar) pranešimą, ir (ar) turinį panaikinti be jokio perspėjimo.

3.9. Valdytojas gali keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje. Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turi ištrinti savo paskyrą Sistemoje arba atitinkamą paskyroje esančią informaciją apie save. Jei Vartotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojasi Sistema, laikoma, jog jis sutinka su pakeitimais.

4. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

4.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Sistemą, susijusios su ja ir (ar) jos Turiniu, priklauso Valdytojui ir yra saugomos teisės aktų. Už šių teisių pažeidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Be Valdytojo rašytinio sutikimo draudžiama Sistemoje esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, viešai skelbti, platinti ar kitaip naudoti.

5. KITOS SUSIJUSIOS SVETAINĖS

5.1. Šioje Sistemoje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Sistemos, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Sistemoje (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Valdytojas negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

6. INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

6.1.  Valdytojas visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.

6.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia https://steamlt.lt/kontaktai/ nurodytais Valdytojo kontaktiniais adresais.

7. VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

7.1. Valdytojas nėra ir nebus atsakingas už Sistemos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, taip pat Vartotojo ar trečiųjų asmenų praradimus ar nuostolius, atsiradusius naudojantis Sistema. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Paslaugos yra teikiamos be jokių Valdytojo patvirtinimų ar garantijų, kad Sistema veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi ar kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

7.2. Sistemos veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Valdytojas laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Sistemos dėl Sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jei apie tokius atvejus Valdytojas informuos Vartotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šios Taisyklės yra vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Tuo atveju, jeigu kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

8.3. Visi ginčai, nesutarimai, susiję su šiomis Taisyklėmis sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.